I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията

между Мебели Елица ЕООД гр. Велинград, ул. Гоце Делчев30

ЕИК:  203816562 представлявано от Иван Цинцев

наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу

ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.mebeli-elica.com

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Мебели Елица ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: Велинград

3. Адрес за упражняване на дейността: Гоце Делчев 30

4. Данни за кореспонденция: гр Велинград, Email: mebelielica@abv.bg , тел:

+359 889503540

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203816562

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА www.mebeli-elica.com

Чл. 3. www.mebeli-elica.com e електронен магазин, достъпен на адрес в

Интернет www.mebeli-elica.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.mebeli-elica.com стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на

www.mebeli-elica.com и използване на допълнителните услуги за

предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или

изпълнението на договори с www.mebeli-elica.com чрез интерфейса на

страницата на www.mebeli-elica.com, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани

от www.mebeli-elica.com;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с

www.mebeli-elica.com, съгласно поддържаните от www.mebeli-elica.com начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от www.mebeli-elica.com;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез

интерфейса на страницата на www.mebeli-elica.com в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите,

предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,

потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките,

предлагани от www.mebeli-elica.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.mebeli-elica.com или на е-мейл: mebelielica@abv.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,

Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки

съгласно условията, определени на www.mebeli-elica.com и настоящите общи

условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на www.mebeli-elica.com в Интернет или според договора за изработка.

 (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при

условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и

съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко -продажба

могат да бъдат извършвани по електронен път  по смисъла на Закона за електронна

 та търговия

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са

извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при

извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за

достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.mebeli-elica.com

Чл. 7. (1) За да използва www.mebeli-elica.com за сключване на договори за

покупко-продажба на стоки,от Ползвателят не се изисква регистрация

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-

ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да направят запитване в www.mebeli-elica.com. След което получават сканиран и подпечатдоговор за изпълнение на поръчката 

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи

условия, достъпни на адрес www.mebeli-elica.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени

при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически

средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,

преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на

Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за

сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи

отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или

заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по

следната процедура:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки като се изпрати запитване с размер и цвят за всяка стока, както и данни за доставка.

(2) Получавате договор за изработка по електронен път на посочения от клиетна    е-мейл за кореспонденция.

(3) Връщане на подписан договор за изработка.

(4) Превод на капаро за изработка.

(5) Потвърждение от www.mebeli-elica.com за склучен договор и получено капаро на посочения е-мейл за кореспонденция.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат

спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба,може да се направи извода , че са потребители по смисъла на

Закона за защита на потребителите Закона  за електронната търговия  и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на

Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на

договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са

определени в профила на всяка стока на сайта на www.mebeli-elica.com.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на www.mebeli-elica.com

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на

стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на

Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията ,предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към

момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на www.mebeli-elica.com

преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в

сайта на www.mebeli-elica.com.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на

поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко- продажба

 на стоки и тяхната доставка

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да

доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина ,да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя илипо негова индивидуална поръчка.

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на

информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до 3 месеца,

 считано от датата на получаване на стоката.

 Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките

 на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е

задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по

късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил

правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил

по договора,сеудържат своя сметка и е уведомил за това Доставчика разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки,

тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е

определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез

сайта на Доставчика на www.mebeli-elica.com, освен ако стоките са поръчани

в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка,

срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща

изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика www.mebeli-elica.com

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с

поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови

платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е

следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки

със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен

път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4,

разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на

изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона

за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в

момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от

Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е

извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че

ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при

сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на

договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от

2 месеца.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и

предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това

незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на

Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът

ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни,

достъпна на адрес www.mebeli-elica.com

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да

се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по

време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на

тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му

уведомяване отДоставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с

изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната

поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че

електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат

подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес  www.mebeli-elica.com

заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се

прекратяват в следните случаи:

 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на

една от страните по договора;

 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на

задълженията на другата страна;

 при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява

задълженията си;

 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за

покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за

защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия

няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването

на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от

компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.mebeli-elica.com

ЗА НАС :: КОНТАКТИ :: ЦВЕТОВЕ :: ДОСТАВКА :: ПО ВАШ ПРОЕКТ/ИДЕЯ :: БЛОГ

ОРС - Онлайн решаване на спорове :: Политиката за поверителност и защита на личните данни :: Общи Условия :: Защо да изберем мебели от чам :: Мебели от естествено дърво!

Created by: 123.BG